مقررات حفاظت از اطلاعات عمومی GPDR

یکی از مهم ترین و تاثیرگذار ترین قوانینی که در حوزه صیانت از حقوق کاربران در فضای سایبری تدوین شده است ، GDPR  میباشید.

در ادامه اینفوگرافی برای آشنایی بیشتر با این قانون ارائه میشود.
.

شهرام حاجتی